Regulamin Programu VITAY

 
Regulamin Programu VITAY („Regulamin”)

1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

1.1. ORLEN/Organizator – Organizator Programu VITAY, zgodnie z pkt 2.1. niniejszego Regulaminu.
1.2. Uczestnik Zarejestrowany – uczestnik Programu VITAY będący stroną umowy o uczestnictwo w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego, tj. uczestnik, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie lub innych Regulaminach VITAY przystąpił do Programu, otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY oraz dokonał rejestracji w Programie VITAY lub uzyskał Wirtualną Kartę VITAY.
1.3. Uczestnik Niezarejestrowany – uczestnik Programu VITAY będący stroną umowy o uczestnictwo w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Niezarejestrowanego, tj. uczestnik, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie lub innych Regulaminach VITAY przystąpił do Programu oraz otrzymał i podpisał Główną Kartę VITAY (lecz nie dokonał rejestracji w Programie VITAY).
1.4. Uczestnik/Uczestnicy – Uczestnicy Zarejestrowani oraz Uczestnicy Niezarejestrowani.
1.5. Główna Karta VITAY – karta oznakowana logo VITAY wydawana Uczestnikom Programu służąca rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie, a także po dokonaniu rejestracji w Programie na zasadach określonych w pkt. 3.7 Regulaminu do identyfikacji Uczestnika Zarejestrowanego oraz wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.
1.6. Wirtualna Karta VITAY – wirtualna karta VITAY przypisywana Uczestnikom Programu za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez założenie i uzyskanie dostępu do indywidualnego Konta Internetowego, służąca rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie oraz wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.
1.7. Karty Dodatkowe – karty oznakowane logo VITAY wydawane do dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego, służące wyłączenie do gromadzenia Punktów powiększających Saldo Punktowe przypisane do Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY. Karty Dodatkowe nie dają możliwości wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.
1.8. Karta Standardowa – Główna Karta VITAY, Karta Dodatkowa, Wirtualna Karta VITAY.
1.9. Karta Specjalna – karta oznakowana logo VITAY, wydawana na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach VITAY. Adresatów, zasady wydawania i korzystania z Karty Specjalnej, zakres praw i obowiązków posiadaczy takiej Karty Specjalnej, a także jej szczegółowe funkcjonalności określają odrębne Regulaminy VITAY.
1.10. Karta VITAY – Karta Standardowa, Karta Specjalna.
1.11. Grupa Kapitałowa ORLEN - grupa spółek pozostających w relacjach powiązań kapitałowych, do której należy ORLEN oraz Współadministrator, której aktualna i pełna lista znajduje się na stronie internetowej www.orlen.pl;
1.12. Partner – inny niż ORLEN podmiot, który współpracuje z ORLEN w Programie VITAY i oferuje Uczestnikom towary lub usługi w ramach Programu VITAY. Partnerem jest także podmiot oferujący swoje towary i usługi na stronie internetowej, udostępnionej Uczestnikom za pośrednictwem Strony Internetowej (afiliacyjne programy partnerskie).
1.13. Placówka Partnera – placówka Partnera, który zgodnie z Regulaminami VITAY współpracuje z ORLEN w Programie VITAY, w tym również strona internetowa, przez którą Partner oferuje swoje towary lub usługi.
1.14. Katalog Programu VITAY („Katalog”) – dokument określający Ofertę Podstawową Programu. Katalog znajduje się na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
1.15. Oferta Podstawowa – podstawowa oferta Programu, obowiązująca przez czas co najmniej 12 miesięcy, obejmująca wskazane w Katalogu:
a) Prezenty oraz Kupony oferowane w Programie, wraz z określeniem liczby Punktów, za które można uzyskać dany Prezent lub Kupon;
b) listę towarów i usług, za zakup których przyznawane są Punkty (sprzedaż premiowa) wraz z określeniem liczby przyznawanych za zakup Punktów;
c) listę Partnerów;
d) zasady przyznawania Punktów przez Partnerów;
e) listę towarów lub usług Partnerów, które Uczestnicy mogą nabywać z Rabatem;
f) zasady przyznawania przez Partnerów Rabatów na towary lub usługi oraz
g) zasady przyznawania Punktów w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych nie związanych ze sprzedażą premiową (tj. w ramach takich akcji, w których Punkty przyznawane są z tytułu innych okoliczności niż zakup przez uczestnika towarów lub usług).
1.16. Oferta Dodatkowa – niezależna od Katalogu i Oferty Podstawowej, oferta obowiązująca przez czas oznaczony, nieoznaczony lub w określonym momencie, przewidująca możliwość:
a) wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony nieprzewidziane w Katalogu; lub
b) wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony na zasadach innych niż wskazane w Katalogu; lub
c) uzyskania przez Uczestnika Punktów na zasadach innych niż wskazane w Katalogu, w tym również w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych niezwiązanych ze sprzedażą premiową (tj. w ramach takich akcji, w których Punkty przyznawane są z tytułu innych okoliczności niż zakup przez uczestnika towarów lub usług); lub
d) nabycia z Rabatem towarów lub usług Partnerów na zasadach innych niż wskazane w Katalogu; lub
e) nabycia z Rabatem towarów lub usług Partnerów, nieprzewidzianych w Katalogu.
Zasady, zakres i adresatów danej Oferty Dodatkowej określają w szczególności:
i. Rozdział 9 niniejszego Regulaminu;
ii. materiały informacyjne dotyczące danej Oferty Dodatkowej (w zależności od charakteru danej Oferty Dodatkowej np.: sms, emaile, plakaty, ulotki, banery itp.);
iii. Regulamin Oferty Dodatkowej – jeżeli został wydany przez ORLEN lub Partnera dla danej Oferty Dodatkowej.
Oferty Dodatkowe mogą być wprowadzane przez ORLEN w dowolnym czasie w trakcie trwania Programu.
1.17. Regulamin Oferty Dodatkowej – dokument określający w szczególności zasady, treść i adresatów Oferty Dodatkowej, który może zostać wydany przez ORLEN lub Partnera dla danej Oferty Dodatkowej. Regulamin Oferty Dodatkowej – o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej – jest dostępny, w zależności od charakteru Oferty Dodatkowej, w szczególności na Stronie Internetowej lub na Stacjach Paliw.
1.18. Oferty VITAY – oznacza łącznie obowiązujące: Ofertę Podstawową i Oferty Dodatkowe.
1.19. Regulaminy VITAY – oznacza łącznie następujące obowiązujące dokumenty: Regulamin, Katalog, Regulaminy Ofert Dodatkowych oraz materiały informacyjne dotyczące Ofert Dodatkowych (wskazane w pkt 1.15 ii Regulaminu), oraz inne regulaminy dotyczące Programu VITAY wydane przez ORLEN.
1.20. Prezent – każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana w Regulaminach VITAY, w tym również prezent z dopłatą pieniężną Uczestnika Zarejestrowanego.
1.21. Kupon – kupon wydawany Uczestnikowi Zarejestrowanemu na zasadach określonych Regulaminami VITAY w zamian za Punkty, uprawniający do uzyskania zniżki, w określonym procencie lub o określonej wartości wskazanej w treści Kuponu na towar lub usługę tam określoną.
1.22. Rabat – każda forma obniżenia ceny towaru lub usług stosowana przez ORLEN lub Partnerów w stosunku do Uczestników, na zasadach określonych Regulaminami VITAY.
1.23. Potwierdzenie Zamówienia – potwierdzenie zamówienia Prezentu, którego odbiór nie następuje natychmiast po zamówieniu, które Uczestnik Zarejestrowany otrzyma po złożeniu zamówienia.
1.24. Punkt/Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie VITAY przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych Regulaminami VITAY.
1.25. Saldo Punktowe – aktualna liczba Punktów pozostająca w dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego, zgromadzona z tytułu uczestnictwa w Programie VITAY.
1.26. Stacje Paliw – stacje paliw prowadzone pod marką ORLEN, oznakowane logo VITAY.
1.27. Formularz Uczestnika:
a) formularz składany na Stacji Paliw w sposób określony Regulaminami VITAY przez osobę przystępującą do Programu VITAY lub
b) formularz elektroniczny na Stronie Internetowej składany przez Uczestnika Niezarejestrowanego lub osobę przystępującą do
Programu VITAY i rejestrujących się za pośrednictwem Strony Internetowej odpowiednio zgodnie z pkt. 3.7 lit. b lub 3.10 Regulaminu, zawierający dane osobowe tej osoby, informacje o zakresie przetwarzania jej danych w ramach realizacji Programu VITAY oraz umożliwiający wyrażenie przez nią zgód, o których mowa w pkt. 4.10-4.12 Regulaminu.
1.28. Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.vitay.pl. Strona Internetowa zawiera m.in.
aktualne informacje o Programie VITAY, Regulaminy VITAY, informacje o Ofertach VITAY, listę Stacji Paliw objętych Programem VITAY oraz listę Partnerów działających w afiliacyjnych programach partnerskich i zasady przyznawania Punktów za zakupy towarów lub usług na ich stronach internetowych. Pod adresem www.vitay.pl może być prowadzony również sklep internetowy.
1.29. Konto Internetowe – funkcjonalność dostępna na subdomenie Strony Internetowej dostępnej pod adresem www.program.vitay.pl, która umożliwia Uczestnikowi Zarejestrowanemu korzystanie z funkcji określonych odrębnie przez ORLEN. Zasady dostępu oraz korzystania z Konta Internetowego uregulowano w odrębnym Regulaminie VITAY.
1.30. Aplikacja Mobilna – dedykowana aplikacja ORLEN VITAY na urządzenia mobilne, w której po zalogowaniu Uczestnik Zarejestrowany może korzystać z funkcji określonych przez Regulaminy VITAY. Zasady dostępu oraz korzystania z Aplikacji Mobilnej uregulowano w odrębnym Regulaminie VITAY.
1.31. Infolinia – telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które pod wskazanymi numerami telefonów udziela informacji o zasadach i ofercie Programu VITAY oraz przyjmuje zgłoszenia dotyczące reklamacji.
1.32. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
1.33. Polityka Ochrony Prywatności – dokument umieszczony na Stronie Internetowej zawierający szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, osób korzystających ze Strony Internetowej, oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.
1.34. Czas Obowiązywania Katalogu – oznaczony czas obowiązywania danego Katalogu wskazany w tym Katalogu, w którym to czasie Uczestnicy mogą korzystać z Oferty Podstawowej przewidzianej w danym Katalogu (np. składać zamówienia na Prezenty i Kupony oraz otrzymywać Punkty, na warunkach określonych w danym Katalogu). Czas Obowiązywania Katalogu wynosi co najmniej 12 miesięcy.
1.35. Przedłużony Czas Obowiązywania Katalogu – czas nieoznaczony, na który przedłużone zostaje obowiązywanie danego Katalogu w sytuacji określonej w pkt 8.3-8.5 niniejszego Regulaminu.
1.36. Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej – czas obowiązywania danej Oferty Dodatkowej (oznaczony lub nieoznaczony) wskazany w komunikacji marketingowej dotyczącej danej Oferty Dodatkowej lub w Regulaminie danej Oferty Dodatkowej (jeżeli został wydany przez ORLEN dla danej Oferty Dodatkowej), w którym to czasie Uczestnicy mogą korzystać z możliwości przewidzianych w danej Ofercie Dodatkowej (np. składać zamówienia na Prezenty i Kupony na warunkach danej Oferty Dodatkowej). Oferta Dodatkowa może obowiązywać również tylko w określonym momencie (np. w czasie dostępności Prezentów w sklepie internetowym).
1.37. Współadministrator - Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280916, o numerze NIP 9570968370, kapitał zakładowy 372 533 800,00 zł (dane służące do bezpośredniego kontaktu: iod.energa-obrot@energa.pl).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Organizatorem Programu VITAY jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony:
1.451.177.561,25 zł
2.2. Program VITAY organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Program VITAY prowadzony jest od dnia 14 lutego 2001 r.
2.3. Program VITAY ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów lub usług na Stacjach Paliw oraz u Partnerów, po spełnieniu warunków określonych Regulaminami VITAY.
2.4. Program VITAY ma również na celu promocję i reklamę ORLEN oraz towarów i usług oferowanych przez ORLEN, Grupę Kapitałową ORLEN i Partnerów. Promocja i reklama skierowana jest do aktualnych, jak i przyszłych klientów.
2.5. Zakup towarów lub usług, o których mowa w dalszej części Regulaminu, obejmuje, o ile nie wskazano inaczej, również ich nabycie w imieniu i na rzecz osób trzecich.

3. Warunki przystąpienia do Programu VITAY oraz Rejestracja w Programie

3.1. Uczestnikami Programu VITAY mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres. 3.2. Przystąpienie i rejestracja w Programie VITAY możliwa jest zarówno na Stacji Paliw jak również za pośrednictwem Strony Internetowej. Ponadto, niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, ORLEN zastrzega sobie możliwość ustanowienia w Regulaminach VITAY innego sposobu przystąpienia do Programu VITAY.
3.3. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu Uczestnika, Uczestnik Zarejestrowany powinien niezwłocznie powiadomić o tym ORLEN np. na Stacji Paliw lub dokonać stosownej korekty po zalogowaniu do Konta Internetowego bądź ich sprostowania, w trybie przewidzianym w pkt. 4.7 Regulaminu.
3.4. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie VITAY, które Uczestnicy akceptują, przystępując do Programu. Z chwilą przystąpienia do Programu VITAY, Uczestnik staje się Uczestnikiem Niezarejestrowanym. Z chwilą rejestracji w Programie VITAY, Uczestnik staje się Uczestnikiem Zarejestrowanym.
3.5. Do Programu VITAY można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania. Rejestracja w Programie VITAY możliwa jest poprzez złożenie przez Uczestnika Niezarejestrowanego Formularza Uczestnika zgodnie z ust. 3.7 poniżej lub poprzez przystąpienie Uczestnika do Programu VITAY za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z 3.10 (które skutkuje automatyczną rejestracją w Programie VITAY).

Warunki przystąpienia do Programu VITAY na Stacji Paliw oraz Rejestracja w Programie VITAY

3.6. Warunkiem przystąpienia do Programu VITAY na Stacji Paliw jest dokonanie na Stacji Paliw zakupu towarów lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto (Kwota Startowa) oraz otrzymanie i podpisanie Głównej Karty VITAY, którą można otrzymać na Stacji Paliw. Z chwilą spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osoba przystępująca do Programu VITAY staje się Uczestnikiem Niezarejestrowanym.
3.7. W celu dokonania rejestracji w Programie VITAY uprawniającej m.in. do zamawiania oraz odbioru Prezentów i Kuponów, Uczestnik Niezarejestrowany powinien:
a) podać na Stacji Paliw swoje dane w celu uzupełnienia na Stacji Paliw Formularza Uczestnika; Formularz Uczestnika zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie jako Uczestnik Zarejestrowany: imię i nazwisko, adres dla doręczeń (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia, a także inne dane, które Uczestnik może podać opcjonalnie, np. adres email, nr telefonu, płeć; poprawność podanych danych oraz fakt złożenia Formularza Uczestnika, Uczestnik potwierdza kodem PIN przypisanym do Głównej Karty VITAY. Po zatwierdzeniu danych kodem PIN Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji w Programie VITAY podpisane przez pracownika Stacji Paliw.
lub
b) prawidłowo wypełnić dostępny na Stronie Internetowej elektroniczny Formularz Uczestnika; elektroniczny Formularz Uczestnika wymaga podania danych niezbędnych do rejestracji i udziału w Programie VITAY jako Uczestnik Zarejestrowany, tj.: imię i nazwisko, adres dla doręczeń (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia, adres e-mail, a także inne dane, które Uczestnik może podać opcjonalnie, np. nr telefonu, płeć.
3.8. Do czasu rejestracji w Programie VITAY Główna Karta VITAY uprawnia wyłącznie do gromadzenia Punktów VITAY, bez możliwości odbioru Prezentów, Kuponów oraz dokonywania innych czynności zastrzeżonych w Regulaminach VITAY dla Uczestników Zarejestrowanych.

Warunki przystąpienia do Programu VITAY oraz Rejestracja w Programie VITAY za pośrednictwem Strony Internetowej

3.9. Warunkiem przystąpienia do Programu VITAY oraz Rejestracji w Programie VITAY za pośrednictwem Strony Internetowej jest prawidłowe wypełnienie na Stronie Internetowej elektronicznego Formularza Uczestnika, zgodnie z ust. 3.7. lit. b powyżej, założenie Konta Internetowego wraz przypisanym numerem Wirtualnej Karty VITAY, a także:
a) dokonanie zakupu na Stacji Paliw towarów lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto (Kwota Startowa);
lub
b) dopisanie punktów VITAY do Salda Punktowego Uczestnika za zakup u Partnera towaru lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto (Kwota Startowa).
Z chwilą łącznego spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w niniejszym ustępie, osoba przystępująca do Programu VITAY staje się Uczestnikiem Zarejestrowanym.

Prawo odstąpienia od udziału w Programie i od rejestracji

3.10. W razie dokonania rejestracji w sposób określony w pkt 3.7 lub 3.10 powyżej, Uczestnik może, w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji, odstąpić od uczestnictwa w Programie VITAY lub, w przypadku Uczestnika, który przystąpił do Programu VITAY zgodnie z pkt 3.6 Regulaminu, – wedle swego wyboru – od uczestnictwa w Programie VITAY lub od samej rejestracji stając się ponownie Uczestnikiem Niezarejestrowanym, bez podania przyczyn, składając ORLEN oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3.11. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć poprzez Stronę Internetową, na Stacjach Paliw lub w siedzibie ORLEN na formularzu, zgodnym ze wzorem udostępnionym przez ORLEN.
3.12. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 3.10 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.13. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
3.14. Do odstąpienia, o którym mowa w pkt 3.11-3.14 powyżej, mają zastosowanie zasady określone w Rozdziale 10.

4. Dane osobowe Uczestnika

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest ORLEN, tj. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028860, o numerze NIP 7740001454, kapitał zakładowy 451.177.561,25 zł w całości wpłacony. Kontaktowe numery telefonów do ORLEN: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. ORLEN wskazuje, że:
a) w przypadku Uczestnika Niezarejestrowanego realizacja umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Niezarejestrowanym a ORLEN na uczestnictwo w Programie VITAY zgodnie z Regulaminem nie wiąże się z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych Uczestnika Niezarejestrowanego. Oznacza to, że przystępując i uczestnicząc w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Niezarejestrowanego, Uczestnik ten nie podaje danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez niego reklamacji. Wtedy konieczne stanie się podanie przez Uczestnika Niezarejestrowanego jego danych osobowych ORLEN, które przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i skontaktowania się z Uczestnikiem Niezarejestrowanym celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub poinformowania Uczestnika Niezarejestrowanego o wynikach reklamacji;
b) w przypadku Uczestnika Zarejestrowanego do realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Zarejestrowanym a ORLEN na uczestnictwo w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest przetwarzanie jego danych osobowych. Oznacza to, że do uczestnictwa w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest podanie danych osobowych podczas procesu rejestracji Uczestnika w Programie VITAY zgodnie z pkt 3.7. lub 3.10. Regulaminu;
c) w przypadku realizacji celów przetwarzania wskazanych w postanowieniach pkt 4.3. lit. d) i e), w procesie przetwarzania danych
Uczestnika Zarejestrowanego uczestniczy również Współadministrator;
d) ORLEN i Współadministrator dokonali wymaganych prawem uzgodnień w zakresie zasad wspólnego przetwarzania danych osobowych Użytkownika Zarejestrowanego, które regulują: zakres wspólnych operacji przetwarzania, wspólne cele przetwarzania w zakresie analiz biznesowych oraz – w przypadku uzyskania odrębnej zgody na komunikację marketingową – prowadzenia wspólnych operacji w zakresie marketingu produktów lub usług Grupy Kapitałowej ORLEN, zasady odpowiedzialności za zapewnienie zgodności wspólnego przetwarzania z obowiązującymi przepisami ochrony danych oraz zasady współdziałania obu administratorów w zakresie zapewnienia osobom, których dane dotyczą, możliwości skutecznej realizacji ich praw. Wyciąg z zasad wspólnego przetwarzania danych osobowych Użytkownika Zarejestrowanego dostępny jest na Stronie Internetowej.
4.2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych określonych w niniejszym Regulaminie, służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 4.1., z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w ORLEN S.A. dostępne są na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakt”. Podane dane kontaktowe umożliwiają również bezpośrednią realizację praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie operacji przetwarzania danych realizowanych wspólnie przez ORLEN i Współadministratora.
4.3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu VITAY oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, co oznacza w szczególności:
a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego w celu naliczenia mu Punktów za dokonane zakupy towarów lub usług oraz korzystania przez niego z Ofert VITAY,
b) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego w celu uczestniczenia przez niego w klubach specjalnych i innych aktywnościach opisanych Regulaminami VITAY, po uprzednim wyrażeniu przez Uczestnika Zarejestrowanego wyraźnej zgody na uczestnictwo w takiej aktywności; w takim wypadku dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego przetwarzane będą w zakresie i celu wskazanym każdorazowo w takim Regulaminie VITAY, na który Uczestnik Zarejestrowany wyrazi uprzednio zgodę,
c) prowadzenie badań statystycznych i poziomu satysfakcji Uczestników,
d) prowadzenie wewnętrznych analiz biznesowych i marketingowych (w tym profilowanie) Grupy Kapitałowej ORLEN (cel realizowany wspólnie ze Współadministratorem);
e) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług ORLEN, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na komunikację marketingową również marketing produktów lub usług Grupy Kapitałowej ORLEN (cel realizowany wspólnie ze
Współadministratorem),
f) rozpatrywanie reklamacji,
g) ewentualny kontakt z Uczestnikiem Zarejestrowanym w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, iż Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług, w tym zwłaszcza zapobieganie oszustwom, lub brak/błędne opłacenie transakcji dokonanej na stacji paliw z użyciem Karty VITAY.
4.4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym w pkt 4.3. powyżej jest:
a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu;
b) prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN lub Współadministratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji, wewnętrznych analiz biznesowych oraz prowadzenia badań statystycznych i satysfakcji.
4.5. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez ORLEN podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu VITAY na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Prezentów lub korespondencji, lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminach VITAY. W przypadku wspólnych operacji przetwarzania, o których mowa w pkt 4.3. lit. d) i e) niniejszego Regulaminu, dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego są ujawniane Współadministratorowi w oparciu o zasady wynikające z uzgodnień w zakresie współadministrowania danymi osobowymi.
4.6. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem Zarejestrowanym a ORLEN na uczestnictwo Uczestnika Zarejestrowanego w Programie VITAY, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego w sytuacji zgłoszenia przez niego reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją.
4.7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od ORLEN dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczy wspólnych operacji realizowanych przez ORLEN i Współadministratora, Uczestnikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo do realizacji wszystkich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych wobec ORLEN i Współadministratora.
4.8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Programie VITAY w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego i realizacji tej umowy przez ORLEN. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego uniemożliwia zawarcie umowy i pełne korzystanie z Programu VITAY, w szczególności wymianę Punktów na Prezenty lub Kupony z Ofert VITAY.
4.10. Na podstawie danych osobowych i historii zakupów dokonanych przez Uczestnika Zarejestrowanego z wykorzystaniem Karty VITAY na Stacjach Paliw oraz za pośrednictwem vitay.pl, a także na podstawie dotychczasowego korzystania z Programu VITAY, ORLEN będzie ustalał osobiste preferencje i zachowania zakupowe (profilowanie). Wyniki tych ustaleń będą wykorzystywane na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Uczestnikowi Zarejestrowanemu indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Uczestnik Zarejestrowany, będzie podlegał profilowaniu i może otrzymywać od ORLEN oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii zakupowej, wybranych w przeszłości Prezentów. Profil Uczestnika Zarejestrowanego nie będzie wykorzystywany w inny sposób ani przekazywany osobom trzecim.
4.11. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody, ORLEN może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, co w konsekwencji oznacza, iż ORLEN będzie miał możliwość oferowania Uczestnikowi Zarejestrowanemu produktów lub usług Partnerów. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie powodowało ujawnienia Partnerom danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego.
4.12. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, ORLEN może przekazywać Uczestnikowi Zarejestrowanemu informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS/MMS, wiadomości PUSH na podany przez Uczestnika Zarejestrowanego adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.), ORLEN będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na marketing produktów lub usług Grupy Kapitałowej ORLEN, prawo do przekazywania Uczestnikowi Zarejestrowanemu informacji handlowych w zakresie, o którym mowa w niniejszym postanowieniu Regulaminu, przysługuje również Współadministratorowi.
4.13. Uczestnikowi Zarejestrowanemu, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa w pkt 4.11 – 4.12, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika Zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

5. Karty VITAY

5.1. Karta VITAY służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestników. Każda Karta VITAY posiada numer przypisany konkretnemu Saldu Punktowemu Uczestnika. Uczestnicy powinni niezwłocznie podpisać otrzymaną przy przystępowaniu do Programu Kartę VITAY, za wyjątkiem Wirtualnej Karty VITAY. Niepodpisana Karta VITAY jest nieważna. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż wymóg podpisywania Karty VITAY nie dotyczy Wirtualnej Karty VITAY. Oznacza to, iż zapisy Regulaminu odnoszące się do podpisanej Karty VITAY stosuje się odpowiednio do Wirtualnej Karty VITAY.
5.2. ORLEN może wydawać Karty Specjalne. Osoby uprawnione do otrzymania Kart Specjalnych, zasady ich wydawania i korzystania, zakres praw i obowiązków posiadaczy takich Kart Specjalnych, a także ich szczegółowe funkcjonalności określają odrębne Regulaminy VITAY.
5.3. Uczestnik Zarejestrowany może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Główną Kartę VITAY albo jedną Wirtualną Kartę VITAY oraz przypisane dwie Karty Dodatkowe do jednej z nich, w zależności którą posiada. Uczestnik Niezarejestrowany może posiadać tylko jedną Główną Kartę VITAY w tym samym czasie. W przypadku, gdy Uczestnik Zarejestrowany lub Uczestnik Niezarejestrowany posiada więcej niż jedną Główną Kartę VITAY lub Wirtualną Kartę VITAY, ORLEN uprawniony jest do uznania, iż właściwą Główną Kartą VITAY lub Wirtualną Kartą VITAY Uczestnika jest najpóźniej wydana Główna Karta VITAY lub Wirtualna Karta VITAY tego Uczestnika, co oznacza honorowanie przez ORLEN Salda Punktowego przypisanego do tej najpóźniej wydanej Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY oraz prawo do ewentualnego zablokowania pozostałych Głównych Kart VITAY lub Wirtualnych Kart VITAY wraz z przypisanymi do nich Kartami Dodatkowymi (chyba, że Uczestnik wskaże jako właściwą wcześniej wydaną Główną Kartę VITAY lub Wirtualną Kartę VITAY – wówczas honorowane jest Saldo Punktowe przypisane do Karty Głównej VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY wskazanej przez Uczestnika).
5.4. Główna Karta VITAY oraz Wirtualna Karta VITAY po spełnieniu wszystkich warunków określonych Regulaminami VITAY (w tym w przypadku Głównej Karty VITAY warunku rejestracji zgodnie z pkt 3.7 Regulaminu) uprawniają Uczestnika Zarejestrowanego do dokonywania wszelkich czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności do gromadzenia Punktów i wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.
5.5. Karty Dodatkowe mogą być zamawiane przez Uczestnika Zarejestrowanego poprzez Konto Internetowe. Karty Dodatkowe wydawane są do dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego wyłącznie w celu gromadzenia Punktów na Saldzie Punktowym przypisanym do Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY.
5.6. Wydane Uczestnikom Karty VITAY pozostają własnością ORLEN.
5.7. Karta VITAY nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
5.8. Karta VITAY jest ważna od dnia jej podpisania przez Uczestnika, po jej wydaniu przez ORLEN do czasu:
a) ustania uczestnictwa danego Uczestnika w Programie VITAY; lub
b) zablokowania Karty VITAY przez ORLEN zgodnie z postanowieniami Regulaminów VITAY; lub
c) utraty przez Kartę VITAY statusu aktywnego, zgodnie z pkt 7.14 Regulaminu; w zależności od tego, która z powyższych okoliczności nastąpi wcześniej.
5.9. W przypadku wymiany Głównej Karty VITAY, wymieniana Główna Karta VITAY jest blokowana, a Saldo Punktowe na dzień wymiany zostanie przypisane do nowo wydanej Głównej Karty VITAY ale nie zostanie powiększone o Punkty powitalne, które Uczestnik otrzymał już przy przystąpieniu do Programu VITAY zgodnie z pkt 7.6 niniejszego Regulaminu.
5.10. Karta VITAY może zostać zablokowana na żądanie Uczestnika.
5.11. Główna Karta VITAY może być używana wyłącznie przez Uczestnika, którego podpis widnieje na Karcie. Przyjmuje się, że osoba przedstawiająca Główną Kartę VITAY jest uprawnionym do dysponowania Główną Kartą VITAY Uczestnikiem Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Główną Kartę VITAY.
5.12. Wirtualna Karta VITAY może być używana wyłącznie przez Uczestnika, który ma dostęp do własnego Konta Internetowego.
5.13. Kartami Dodatkowymi Uczestnik Zarejestrowany dysponuje według własnego uznania w ramach obowiązujących Regulaminów VITAY.

6. Karty VITAY zgubione, skradzione lub uszkodzone

6.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia, utraty lub kradzieży Karty VITAY, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt
ORLEN, np. na Infolinii lub poprzez Konto Internetowe. W takim przypadku Karta, której zgłoszenie dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty VITAY Uczestnik powinien złożyć odpowiednią reklamację (w przypadku uszkodzenia wraz z uszkodzoną Kartą VITAY) potwierdzającą utratę Karty VITAY i chęć otrzymania nowej. Reklamację można złożyć poprzez Stronę Internetową, Aplikację Mobilną lub na Stacji Paliw. Po złożeniu reklamacji Uczestnik otrzyma nową Kartę VITAY. Nową Kartę VITAY można otrzymać w szczególności bezpośrednio na danej Stacji Paliw. Wskazuje się przy tym, że w przypadku uszkodzenia, zgubienia, utraty lub kradzieży Głównej Karty VITAY, nowa Główna Karta VITAY zostanie w terminie do 30 dni przypisana do Salda Punktowego z dnia i godziny zgłoszenia utraty poprzedniej Głównej Karty VITAY, chyba że co innego wynika z okoliczności uzasadniających daną reklamację.
6.2. Organizator zastrzega, że wymiana/wydanie nowej Głównej Karty VITAY i przepisanie Salda Punktowego Uczestnikowi Niezarejestrowanemu będzie możliwie wyłącznie w przypadku przedstawienia przez Uczestnika Niezarejestrowanego, na Stacji Paliw, uszkodzonej Głównej Karty VITAY lub podania przez Uczestnika Niezarejestrowanego numeru zniszczonej, zgubionej lub skradzionej Głównej Karty VITAY i potwierdzenia przez Organizatora, że karta ta nie jest przypisana do innego Uczestnika.

7. Gromadzenie Punktów w Programie VITAY

7.1. Uczestnik Zarejestrowany, który przystąpił do Programu VITAY w trybie opisanym w pkt. 3.6 powyżej może zbierać Punkty, na zasadach określonych Regulaminami VITAY od momentu podpisania otrzymanej Głównej Karty VITAY, a po dokonaniu rejestracji w Programie VITAY na zasadach określonych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu, może również odbierać Prezenty lub Kupony oraz korzystać z Rabatów i Ofert VITAY. Uczestnik Zarejestrowany, który przystąpił do Programu VITAY w trybie opisanym w pkt. 3.9 powyżej może zbierać Punkty od momentu przypisania Wirtualnej Karty VITAY, a odbierać Prezenty lub Kupony oraz korzystać z Rabatów i Ofert VITAY po spełnieniu warunku, o którym mowa w lit. a lub b przywołanego w niniejszym zdaniu punktu.
7.2. Odrębne Regulaminy VITAY mogą przewidywać szczególne zasady zbierania Punktów, w szczególności przez posiadacza Karty Specjalnej. ORLEN ma prawo przyznawania poszczególnym Uczestnikom Punktów na zasadach innych niż określone w pkt 7.4 i 7.5, w przypadkach przewidzianych w Regulaminach VITAY.
7.3. Uczestnik Niezarejestrowany może zbierać Punkty, na zasadach określonych Regulaminami VITAY od momentu podpisania otrzymanej Głównej Karty VITAY. Uczestnik Niezarejestrowany może używać Głównej Karty VITAY tylko w celu gromadzenia Punktów.
7.4. Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup towarów lub usług z Ofert VITAY, wskazanych w obowiązujących w dniu zakupu Regulaminach VITAY, przy spełnieniu warunków określonych w tych Regulaminach VITAY.
7.5. Uczestnik otrzymuje Punkty również w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych nie związanych ze sprzedażą premiową, na zasadach określonych w Regulaminach VITAY.
7.6. Przystępując do Programu Uczestnik otrzymuje Punkty powitalne w liczbie wskazanej w Regulaminach VITAY. Punkty powitalne Uczestnik może otrzymać tylko raz w czasie trwania Programu.
7.7. W celu otrzymania Punktów na Stacji Paliw lub w stacjonarnej Placówce Partnera (np. Punkty za zakupy, za realizację vouchera z Punktami), Uczestnik powinien okazać, kasjerowi na Stacji Paliw lub w Placówce Partnera, Kartę VITAY przed zapłatą za towary lub usługi. Po poprawnym odczycie Karty VITAY przez terminal, Punkty zostaną automatycznie dodane do Salda Punktowego w czasie do 24h od dokonania zapłaty. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty VITAY podczas zakupu, przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu dokumentującego pojedynczą zafiskalizowaną transakcję, Punkty nie zostaną przyznane. Punkty VITAY nie są przyznawane na podstawie dowodu zakupu bądź innego dokumentu o charakterze księgowym lub magazynowym po jego dokonaniu (po wydrukowaniu paragonu lub innego dowodu zakupu). Dla uniknięcia wątpliwości, wydruk paragonu lub innego dowodu zakupu dokumentujących daną transakcję dokonaną jednorazowo jest momentem kończącym możliwość naliczenia Punktów za dany zakup.
7.8. Punkty VITAY przyznane w sposób inny niż na Stacji Paliw lub w stacjonarnej Placówce Partnera (np. premie punktowe, Punkty od Partnerów) powiększą Saldo Punktowe (z zastrzeżeniem spełnienia warunków ich uzyskania, o ile takowe zostały określone w Regulaminach VITAY) automatycznie (np. po podaniu przez Uczestnika numeru Karty VITAY) bez konieczności użycia Karty VITAY na Stacji Paliw lub w Placówce Partnera, w terminie do 60 dni od daty zakupu, daty nabycia prawa do ich odebrania lub daty spełnienia wszystkich warunków ich nabycia określonych w Regulaminach VITAY (w zależności od tego co nastąpi później).
7.9. Liczba Punktów uzyskana za dany zakup jest wyświetlana na ekranie terminala na Stacji Paliw. Uczestnik może otrzymać na życzenie wydruk z Saldem Punktowym.
7.10. Punkty są przyznawane na Stacji Paliw tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za towary lub usługi gotówką, bankową kartą płatniczą, BLIK lub kartą przedpłaconą TANKBANK. W przypadku transakcji, w której zapłata następuje jednorazowo z tytułu kilku odrębnych wydań towaru lub kilkukrotnego odrębnego świadczenia usługi (np. na podstawie dokumentów o charakterze księgowym lub magazynowym), punkty nie zostaną naliczone.
7.11. Organizator może przyznawać Punkty również w razie dokonania przez Uczestników na Stacji Paliw zapłaty za towary lub usługi w inny sposób. Jednakże w takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania Punktów tylko w razie nabycia wybranych towarów lub usług objętych Programem. Informacje o zasadach przyznawania Punktów przy zapłacie za towary lub usługi objęte Programem w inny sposób, niż określony w punkcie poprzedzającym, zamieszczane są na Stacjach Paliw, Stronie Internetowej lub w Regulaminach VITAY.
7.12. Punkty nie będą przyznawane, jeżeli Uczestnik przy zakupie korzysta jednocześnie z wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony, w szczególności ze zniżki przewidzianej w Ofercie VITAY (np. Rabat) lub zniżki przewidzianej w innej ofercie, programie lub akcji marketingowej, chyba że regulamin, w którym przewidziana jest ta zniżka (w szczególności Regulamin VITAY), stanowi inaczej. Jeżeli w ramach danej transakcji zakupu, Uczestnik korzysta z rabatu na paliwo (o ile taki rabat przewidziany jest w Ofertach VITAY), to niezależnie od liczby Punktów wymienianych na rabat w ramach takiej transakcji, Uczestnikowi nie są przyznawane żadne Punkty z tytułu zakupu paliwa w takiej transakcji.
7.13. Osoby prowadzące Stacje Paliw (właściciele Stacji Paliw bądź osoby kierujące Stacjami Paliw) oraz osoby zatrudnione na Stacjach Paliw mogą korzystać z Głównej Karty VITAY lub Wirtualnej Karty VITAY z uwzględnieniem postanowień odrębnego regulaminu Oferty Dodatkowej skierowanej do ww. osób.
7.14. O ile w Regulaminach VITAY nie wskazano inaczej (i z zastrzeżeniem w szczególności postanowień Rozdziału 15 niniejszego Regulaminu), Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia dodania ich do Salda Punktowego z zastrzeżeniem dokonania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe, w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY na Stacji Paliw. Punkty nie wykorzystane przez okres 3 lat od dnia ich dodania do Salda Punktowego, z zastrzeżeniem dokonywania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe w okresie, o którym mowa powyżej, wygasają. W przypadku braku choćby jednego zasilenia Salda Punktowego przez okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY, Karta VITAY traci status aktywny, a Punkty niewykorzystane przez Uczestnika w ciągu tego czasu wygasają. 7.15. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na Prezenty czy Kupony, lub też wstrzymanie wydania Prezentu lub Kuponu do wyjaśnienia sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów lub wydania Prezentu lub Kuponu dotyczy jedynie Punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu. Konsekwencje naruszenia Regulaminu określa pkt 15.4 Regulaminu.
7.16. W przypadku zwrotu towaru lub reklamacji usługi, za które zostały przyznane Punkty w Programie VITAY związanego ze zwrotem zapłaty za towar lub usługę, Punkty przyznane za zakup tych towarów lub usług podlegają anulowaniu i nie mogą być wymienione na Prezenty ani Kupony. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest udostępnić ORLEN (w tym przypadku – Pracownikowi Stacji Paliw) Kartę VITAY lub podać numer karty VITAY w celu skorygowania Salda Punktowego.
7.17. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminach VITAY.
7.18. Uczestnicy mogą zbierać Punkty VITAY za zakupy u Partnerów prowadzących sklepy internetowe, do których odnośnik udostępniany jest na Stronie Internetowej i na zasadach określonych w Regulaminach VITAY.
7.19. W przypadku zakupu przez Uczestnika towarów lub usług z oferty Partnera, Uczestnik zawiera umowę bezpośrednio z Partnerem, w związku z tym odpowiedzialność za wydanie towarów/wykonanie usług oferowanych przez Partnera oraz ich zgodność z umową ponosi Partner. Partner rozpatruje reklamacje Uczestników w tym zakresie. ORLEN ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za przyznanie Punktów za zakupy u Partnera w liczbie określonej w Regulaminach VITAY.

8. Wymiana Punktów na Prezenty i Kupony oraz Oferta Podstawowa określona w Katalogu

Zasady ogólne


8.1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników Zarejestrowanych wyłącznie na Prezenty lub Kupony z Ofert VITAY obowiązujących w czasie składania zamówienia na Prezent lub Kupon i na zasadach określonych w Regulaminach VITAY. Niektóre Prezenty, Kupony lub inne korzyści wskazane w Ofertach VITAY mogą być adresowane i dostępne wyłącznie dla posiadaczy Kart Specjalnych; takie ograniczenie zostanie wyraźnie wskazane w Katalogu lub danej Ofercie Dodatkowej.
8.2. Oferta Podstawowa z danego Katalogu obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Katalogu i z zastrzeżeniem pkt 8.3-8.5 poniżej wygasa z upływem tego Czasu. Zamówienia na Prezenty lub Kupony wskazane w danym Katalogu, mogą być składane wyłącznie w jego Czasie Obowiązywania.
8.3. Nowy Katalog ogłaszany jest na Stronie Internetowej co najmniej na 1 miesiąc przed upływem Czasu Obowiązywania dotychczasowego Katalogu i wskazuje termin wejścia w życie nowego Katalogu. W razie nieogłoszenia nowego Katalogu na Stronie Internetowej co najmniej na 1 miesiąc przed upływem Czasu Obowiązywania dotychczasowego Katalogu, obowiązywanie dotychczasowego Katalogu z chwilą upływu Czasu Obowiązywania Katalogu ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony (Przedłużony Czas Obowiązywania). Zamówienia na Prezenty lub Kupony wskazane w danym Katalogu, mogą być składane również w jego Przedłużonym Czasie Obowiązywania.
8.4. Przedłużony Czas Obowiązywania Katalogu upływa w terminie wskazanym w nowym Katalogu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż:
a) 2 miesiące od daty ogłoszenia nowego Katalogu na Stronie Internetowej – jeżeli od rozpoczęcia Przedłużonego Czasu
Obowiązywania Katalogu do ogłoszenia nowego Katalogu upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy;
b) 6 miesięcy od daty ogłoszenia nowego Katalogu na Stronie Internetowej – jeżeli od rozpoczęcia Przedłużonego Czasu Obowiązywania Katalogu do ogłoszenia nowego Katalogu upłynęło więcej niż 6 miesięcy.
8.5. Jednocześnie, wraz z upływem Przedłużonego Czasu Obowiązywania dotychczasowego Katalogu, wchodzi w życie nowy Katalog. Nowy
Katalog nie wiąże Uczestnika, jeżeli Uczestnik zrezygnował z uczestnictwa w Programie VITAY przed datą wejścia w życie nowego Katalogu wskazaną w tym nowym Katalogu zgodnie z pkt 8.4 Regulaminu, składając ORLEN wypowiedzenie w sposób opisany w pkt 15.3 Regulaminu. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie ma skutki wskazane w pkt 15.3.
8.6. ORLEN może wprowadzić możliwość przeznaczenia przez Uczestnika Zarejestrowanego zebranych przez niego Punktów na cele charytatywne, na zasadach wskazanych w Katalogu, Ofercie Dodatkowej lub innych Regulaminach VITAY.
8.7. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Punkty mogą być wymienione na Prezenty lub Kupony w połączeniu z dopłatą Uczestnika Zarejestrowanego w gotówce lub kartą płatniczą w przypadkach i na zasadach wyraźnie wskazanych w Regulaminach VITAY.
8.8. Uczestnik Zarejestrowany może składać zamówienia i żądać wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony jeżeli posiada ważną Główną Kartę VITAY lub Wirtualną Kartę VITAY oraz zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanej danemu Prezentowi lub Kuponowi w Ofercie Podstawowej lub w Ofercie Dodatkowej, z zastrzeżeniem pkt. 8.7.
8.9. Uczestnik nie może żądać wymiany Punktów na Prezent polegający na uprawnieniu do nabycia paliwa, towarów lub usług na Stacji Paliw po niższej cenie (gdy taki Prezent będzie przewidziany w którejkolwiek z Ofert VITAY), jeżeli przy zawieraniu tej samej transakcji korzysta z innego rodzaju zniżki w stosunku do ceny paliwa, towarów lub usług na danej Stacji Paliw obowiązującej w ORLEN, niż zniżka będąca Prezentem.
8.10. Uczestnik jest uprawniony do wymiany Punktów na Prezent lub Kupon bez ograniczenia ich wartości punktowej, jeżeli wymieniane Punkty zostały w całości przyznane za nabycie towarów lub usług objętych Programem dla własnych potrzeb Uczestnika. W przypadku gdy Uczestnik zgromadził Punkty w związku z nabyciem na rzecz osób trzecich towarów lub usług objętych Programem albo zgromadził Punkty w ramach innych akcji promocyjno-reklamowych nie związanych ze sprzedażą premiową (tj. w ramach takich akcji, w których Punkty przyznawane są z tytułu innych okoliczności niż zakup przez Uczestnika towarów lub usług), jest on uprawniony do uzyskania w zamian za te Punkty Prezentu lub Kuponu o jednorazowej wartości nie przekraczającej 30 000 Punktów.
8.11. Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego przypisanego do Wirtualnej Karty VITAY lub Głównej Karty VITAY Uczestnika Zarejestrowanego o liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi lub Kuponowi w Katalogu albo Ofercie Dodatkowej. Obniżenie Salda następuje z chwilą zamówienia Prezentu lub Kuponu przez Uczestnika Zarejestrowanego.
8.12. W ramach Oferty Podstawowej lub Oferty Dodatkowej, Organizator może oferować Prezenty lub Kupony z dopłatą pieniężną w wysokości określonej w Katalogu albo Ofercie Dodatkowej. Zamawiając Prezent lub Kupon z dopłatą pieniężną na Stronie Internetowej, Uczestnik Zarejestrowany może zmodyfikować wzajemny stosunek dopłaty pieniężnej i określonej dla danego Prezentu lub Kuponu wartości Punktów korzystając z zamieszczonego na Stronie Internetowej przelicznika dla danego Prezentu lub Kuponu (tj. może zmniejszyć wymaganą liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi lub Kuponowi powiększając wysokość dopłaty pieniężnej). ORLEN może określić w Katalogu lub Regulaminach VITAY minimalną liczbę Punktów, które muszą być wymienione na Prezent z dopłatą.
8.13. ORLEN może wstrzymać oferowanie Prezentu lub wycofać Prezent z Ofert VITAY w każdym czasie, z następujących ważnych przyczyn:
a) jeżeli jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Uczestników lub innych osób (np. jeśli Prezent okaże się produktem niebezpiecznym);
b) jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa;
c) jeżeli oferowanie danego Prezentu lub Kuponu może godzić w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej.
W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wstrzymanie oferowania Prezentu lub Kuponu, lub jego wycofanie z Ofert VITAY zostanie ogłoszone na Stronie Internetowej, niezwłocznie po powzięciu przez ORLEN wiadomości o przyczynie uzasadniającej wstrzymanie oferowania Prezentu lub jego wycofanie. Jeżeli wstrzymanie oferowania Prezentu lub Kuponu, lub jego wycofanie, dotyczy Oferty Dodatkowej komunikowanej wyłącznie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, ORLEN może dokonać ogłoszenia o jego wycofaniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przy użyciu tych samych środków porozumiewania się na odległość. Stosowna wzmianka o wstrzymaniu oferowania lub wycofaniu Prezentu zostanie również umieszczona we właściwych Regulaminach VITAY. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach przewidzianych prawem. Ograniczenia dotyczące wstrzymania oferowania Prezentu lub wycofania Prezentu nie dotyczą Ofert Dodatkowych, w których Prezenty są dostępne w określonym momencie.

Zamówienia i ich realizacja


8.14. Kupony i Prezenty oznaczone w Regulaminach VITAY jako:
a) dostępne na Stacjach Paliw bez uprzedniego zamawiania – Uczestnik Zarejestrowany wybiera i odbiera bezpośrednio na Stacji Paliw;
b) dostępne na zamówienie Uczestnika Zarejestrowanego – Uczestnik Zarejestrowany zamawia, składając zamówienie na Stacji Paliw lub poprzez Konto Internetowe, z zastrzeżeniem, że poza posiadaniem Konta Intenetowego od Uczestnika Zarejestrowanego może być wymagana dodatkowa rejestracja;
c) dostępne wyłącznie poprzez Konto Internetowe – Uczestnik Zarejestrowany zamawia, składając zamówienie poprzez Konto Internetowe, z zastrzeżeniem, że poza posiadaniem Konta Intenetowego od Uczestnika Zarejestrowanego może być wymagana dodatkowa rejestracja.
8.15. Kupony lub Prezenty zamówione przez Uczestnika Zarejestrowanego na zasadach określonych w pkt 8.14 lit. b) lub lit. c), zostaną dostarczone:
a) według wyboru Uczestnika Zarejestrowanego: na Stację Paliw lub na adres na terenie Polski wskazany przez Uczestnika Zarejestrowanego w zamówieniu; lub
b) jeżeli Prezent polega na dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym – ich udostępnienie nastąpi w sposób wskazany w Katalogu lub w Ofercie Dodatkowej.
8.16. O ile ORLEN i Uczestnik Zarejestrowany nie uzgodnili innego terminu wydania, ORLEN wyda zamówiony Kupon lub Prezent niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy (np. złożenia zamówienia).
8.17. ORLEN może pobierać opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i kurierskie, związane z realizacją zamówień na Kupony lub Prezenty, o których mowa w pkt 8.14 lit. b) i c) Regulaminu. Informacja o wysokości opłat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dostępna jest w szczególności w siedzibie ORLEN, na Stronie Internetowej. Niezależnie od powyższego, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego woli związania się zamówieniem składanym poprzez Konto Internetowe lub inną umową zawieraną na odległość (a także bezpośrednio przed złożeniem zamówienia), zostanie on poinformowany w sposób wymagany prawem m.in. o obowiązku uiszczenia wskazanych wyżej opłat oraz ich wysokości.
8.18. Zamówienie lub bezpośredni odbiór Prezentu lub Kuponu przez Uczestnika Zarejestrowanego uznawany jest za oświadczenie Uczestnika Zarejestrowanego, że jest uprawniony do odbioru Prezentu lub Kuponu zgodnie z postanowieniami Regulaminów VITAY, w tym spełnia warunek, o którym mowa w pkt 8.8 i 8.10 Regulaminu.
8.19. Po zamówieniu Prezentu Uczestnik Zarejestrowany otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia Prezentu.
8.20. Przy odbiorze Prezentów zamówionych z odbiorem na Stacji Paliw lub na adres na terenie Polski wskazany przez Uczestnika Zarejestrowanego, Uczestnik Zarejestrowany zobowiązany będzie do pokwitowania odbioru Prezentu.
8.21. Realizacja Rabatu na paliwo w wysokości ustalonej w Regulaminach VITAY jest możliwa jedynie w przypadku dokonania jednorazowego zakupu paliwa co najmniej w minimalnej ilości określonej w Regulaminach VITAY.
8.22. W przypadku, gdy Uczestnik będzie chciał wymienić Punkty na Prezent wskazany w Regulaminach VITAY, jako dostępny na Stacji Paliw, a tego Prezentu na Stacji Paliw ORLEN nie będzie, Uczestnik może skorzystać z procedury jak w przypadku Prezentów dostępnych na zamówienie, chyba że jest to Prezent ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia lub taki, którego charakter z innych przyczyn uniemożliwia jego realizację w inny sposób niż na Stacji Paliw.
8.23. Jeżeli wydanie Prezentu lub Kuponu stanie się niemożliwe, wskutek okoliczności, za które ORLEN, ani Uczestnik Zarejestrowany, nie ponoszą odpowiedzialności, ORLEN niezwłocznie powiadomi Uczestnika Zarejestrowanego o tej okoliczności. W takiej sytuacji ORLEN zobowiązany jest do zwrotu Punktów za zamówiony Prezent lub Kupon (lub odpowiednio: zwrotu Punktów oraz dopłaty, w sytuacji gdy wskazana wyżej niemożliwość dotyczy Prezentu lub Kuponu z dopłatą). Uczestnik Zarejestrowany będzie mógł jednak zdecydować, że zamiast zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wybiera proponowany przez ORLEN Prezent substytucyjny względem Prezentu lub Kuponu, którego wydanie stało się niemożliwe. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Uczestnika innych roszczeń na zasadach przewidzianych prawem.

Kupony realizowane w Placówkach Partnera

8.24. W przypadku realizacji przez Uczestnika Zarejestrowanego Kuponów w Placówkach Partnera zgodnie z Regulaminami VITAY, ORLEN ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za honorowanie przez Partnera Kuponu. Odpowiedzialność wobec Uczestnika za jakość towarów lub usług nabytych z wykorzystaniem Kuponu ponosi Partner, na warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i umowy zawartej pomiędzy Partnerem i Uczestnikiem. Partner rozpatruje reklamacje Uczestników w tym zakresie. W przypadku zakupu towarów lub usług u Partnera zastosowanie znajduje pkt 7.19 Regulaminu.

9. Oferty Dodatkowe

9.1. W każdym czasie w trakcie trwania Programu VITAY, ORLEN lub Partner może wprowadzać Oferty Dodatkowe.
9.2. Oferta Dodatkowa obowiązuje niezależnie od Oferty Podstawowej określonej w Katalogu.
9.3. Szczegóły danej Oferty Dodatkowej określają:
a) niniejszy Rozdział 9 Regulaminu;
b) materiały informacyjne dotyczące danej Oferty Dodatkowej (w zależności od charakteru, sposobu komunikowania i dostępności danej Oferty Dodatkowej np.: sms, emaile, plakaty, ulotki, banery itp.);
c) Regulamin Oferty Dodatkowej – jeżeli został wydany przez ORLEN lub Partnera dla danej Oferty Dodatkowej.
9.4. Materiały informacyjne, o których mowa w pkt 9.3 lit. b) powyżej oraz Regulamin Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej) określają w szczególności:
a) adresatów Oferty Dodatkowej (tj. osoby uprawnione do skorzystania z Oferty Dodatkowej);
b) treść i zasady Oferty Dodatkowej (w tym ew. korzyści oraz dodatkowe obowiązki Uczestnika związane z korzystaniem z Oferty Dodatkowej).
9.5. Oferta Dodatkowa, w zależności od jej treści, charakteru, zakresu, adresatów i dostępności (w tym w zależności od sposobu, w jakim Uczestnicy mogą z niej korzystać), może być komunikowana na Stacjach Paliw, Stronie Internetowej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w inny sposób.
9.6. Jeżeli dla danej Oferty Dodatkowej zostanie wydany Regulamin Oferty Dodatkowej, w materiałach informacyjnych dotyczących danej Oferty Dodatkowej będzie zawarta informacja o wydaniu i dostępności takiego Regulaminu Oferty Dodatkowej.
9.7. Dana Oferta Dodatkowa obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej określonym w materiałach informacyjnych dotyczących tej Oferty Dodatkowej i w Regulaminie Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej). Zamówienia na Prezenty lub Kupony z danej Oferty Dodatkowej mogą być składane wyłącznie w Czasie Obowiązywania tej Oferty Dodatkowej.
9.8. O ile w zasadach Oferty Dodatkowej wyraźnie nie wskazano inaczej, Punkty przyznawane w ramach Oferty Dodatkowej za zakup danych towarów lub usług łączą się z Punktami przewidzianymi w Ofercie Podstawowej za zakup tych samych towarów lub usług (tj. Uczestnik otrzymuje zarówno Punkty wynikające z Oferty Podstawowej jak i z Oferty Dodatkowej).
9.9. Jeżeli w materiałach informacyjnych dotyczących danej Oferty Dodatkowej ani w Regulaminie Oferty Dodatkowej nie wskazano inaczej, w zakresie nieuregulowanym odmiennie w tych Regulaminach VITAY, do Oferty Dodatkowej mają zastosowanie zasady określone w niniejszym Regulaminie.

10. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony

10.1. W przypadku:
a) zamówienia na Stacji Paliw Prezentu lub Kuponu dostępnego na zamówienie Uczestnika Zarejestrowanego na zasadach określonych w pkt 8.14, 8.15 i następnych niniejszego Regulaminu; lub
b) zamówienia Prezentu lub Kuponu z dopłatą, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia na Prezent lub Kupon przez Uczestnika Zarejestrowanego; lub
c) zawarcia umowy dotyczącej Prezentu lub Kuponu poprzez Konto Internetowe; lub
d) umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, innej niż wskazana pod lit. c) powyżej;
Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni.
10.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) od objęcia Prezentu w posiadanie przez Uczestnika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; b) a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
10.3. Jeżeli Uczestnik nie został poinformowany przez ORLEN o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt 10.2 Regulaminu.
10.4. Jeżeli Uczestnik został poinformowany przez ORLEN o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 10.4 Regulaminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Uczestnikowi informacji o tym prawie.
10.5. Powyższe prawo do odstąpienia jest odpowiednio ograniczone lub wyłączone w sytuacjach, w których takie ograniczenie lub wyłączenie wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy regulującej prawa konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi Zarejestrowanemu w szczególności w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli ORLEN wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika Zarejestrowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ORLEN utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której liczba Punktów potrzebna do wymiany lub dopłata zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi ORLEN nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Prezent nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Uczestnika
Zarejestrowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Prezent ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Prezent dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Prezenty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
i) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika Zarejestrowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez ORLEN o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10.6. Uczestnik Zarejestrowany może odstąpić od umowy, składając ORLEN oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie i o skutkach okreslonych w pkt 15.3.
10.7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
10.8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. W szczególności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ORLEN oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy, Uczestnikowi zostaną zwrócone wszystkie dokonane przez niego płatności, a w szczególności pieniądze (jeżeli zamówienie obejmowało Prezent lub Kupon z dopłatą) oraz Punkty VITAY.
10.9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Prezentów lub Kuponów oraz innych umów zawartych na odległość, jest szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o prawach konsumenta.

11. Rabaty u Partnerów

11.1. Uczestnik, za okazaniem w Placówce Partnera ważnej Karty VITAY, uprawniony jest do uzyskania Rabatu na towary lub usługi oferowane przez Partnera na zasadach określonych w Regulaminach VITAY.
11.2. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami, wyprzedażami i obniżkami cen na towary lub usługi oferowane przez Partnera. W przypadku, gdy u danego Partnera w dacie dokonywania zakupu przez Uczestnika obowiązywała promocja, wyprzedaż, obniżka, czy innego rodzaju szczególne zasady ustalania ceny towaru lub usługi, Uczestnik ma prawo wybrać, czy skorzysta z Rabatu określonego w Regulaminach VITAY, czy też z promocji, wyprzedaży, obniżki, lub innego rodzaju szczególnych zasady ustalania ceny towaru lub usługi obowiązującej u Partnera w dacie dokonywania zakupu przez Uczestnika Zarejestrowanego.
11.3. W przypadku korzystania przez Uczestnika w Placówkach Partnera z przewidzianych w Programie VITAY Rabatów, ORLEN ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za udzielenie Rabatu przez Partnera. Odpowiedzialność wobec Uczestnika za jakość towarów lub usług Partnera nabytych z uwzględnieniem Rabatu ponosi Partner, na warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i umowy zawartej pomiędzy Partnerem i Uczestnikiem. Reklamacje związane z jakością towarów lub usług Partnera nabytych z uwzględnieniem Rabatu należy kierować do Partnera.

12. Infolinia, Strona Internetowa, Aplikacja Mobilna i Konto Internetowe

12.1. Informacje dotyczące Programu VITAY można otrzymać telefonicznie za pośrednictwem Infolinii. Z Infolinią można połączyć się pod numerem 801 1 ORLEN, czyli 801 1 67536 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub pod numerem dostępnym dla telefonów komórkowych 502 1 ORLEN, czyli 502 1 67536 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
12.2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Infolinia zastrzega sobie prawo do zadawania pytań niezbędnych w celu weryfikacji Uczestnika Zarejestrowanego podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji umożliwiającej weryfikację, ORLEN nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się jako Uczestnika Zarejestrowanego. Powyższe dotyczy wyłącznie Uczestników Zarejestrowanych. Weryfikacja Uczestników Niezarejestrowanych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o podany przez nich numer Głównej Karty VITAY.
12.3. Organizator udostępnia Stronę Internetową, na której publikowane są Regulaminy VITAY oraz inne informacje dotyczące funkcjonowania oraz aktualnych Ofert VITAY. Zasady korzystania ze Strony Internetowej określa odrębny regulamin oraz Polityka Prywatności.
12.4. Uczestnik Zarejestrowany może uzyskać dostęp do indywidualnego Konta Internetowego na Stronie Internetowej. Po uzyskaniu takiego dostępu (tj. założeniu konta na Stronie Internetowej) oraz po zalogowaniu do swojego Konta Internetowego, Uczestnik Zarejestrowany może za pośrednictwem Konta Internetowego korzystać z funkcji dotyczących Programu VITAY, określonych w Regulaminach VITAY.
12.5. Zarejestrowani i zalogowani do Konta Internetowego Uczestnicy mogą wymieniać Punkty na Prezenty lub Kupony za pośrednictwem Konta Internetowego z zachowaniem postanowień Rozdziału 8 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że poza posiadaniem Konta Intenetowego od Uczestnika Zarejestrowanego może być wymagana dodatkowa rejestracja.
12.6. Organizator udostępnia Aplikację Mobilną umożliwiającą m.in. korzystanie przez Uczestnika Zarejestrowanego z Wirtualnej Karty VITAY. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej określa odrębny regulamin.
12.7. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej, Konta Internetowego, Aplikacji Mobilnej lub systemów informatycznych obsługujących Program VITAY w całości lub w części ich funkcjonalności, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i w zakresie do tego niezbędnym. ORLEN poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez ogłoszenie na Stronie Internetowej lub w Aplikacji Mobilnej oraz korespondencję elektroniczną.

13. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu

13.1. Reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony, realizacji Rabatów lub Kuponów) mogą być zgłaszane w szczególności na adres ORLEN, na Stacjach Paliw, za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej, w Aplikacji Mobilnej, a także poprzez Konto Internetowe oraz telefonicznie za pośrednictwem Infolinii.
13.2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie osoby ją składającej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację może wskazać w reklamacji np.: swoje imię i nazwisko, numer karty VITAY, adres do doręczeń itp.
13.3. W przypadku Uczestników Niezarejestrowanych, odzyskanie Punktów z Głównej Karty VITAY podlegającej reklamacji i zapisanie ich na nowej Głównej Karcie VITAY możliwe jest wyłącznie pod warunkiem przekazania danych umożliwiających ustalenie numeru karty reklamowanej i potwierdzenie przez Organizatora, że karta ta nie jest przypisana do innego Uczestnika.
13.4. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w tym zwłaszcza Rozdziałów 10 i 14 Regulaminu, reklamacje rozpatrywane są przez ORLEN w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia ORLEN.

14. Postępowanie reklamacyjne dotyczące wad Prezentów i Kuponów

14.1. ORLEN ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Prezentów i Kuponów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Postanowienia niniejszego Rozdziału 14 dotyczące Prezentów mają odpowiednie zastosowanie do Kuponów. Postanowienia niniejszego Rozdziału 14 mają zastosowanie także do osób, które realizują swoje uprawnienia po wystąpieniu z Programu.
14.2. Reklamacje, dotyczące wad Prezentów mogą być zgłaszane w szczególności na adres ORLEN, na Stacjach Paliw, a także za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz telefonicznie za pośrednictwem Infolinii. W razie niewskazania w reklamacji informacji niezbędnych do jej rozpoznania przez ORLEN, ORLEN niezwłocznie skontaktuje się z osobą składającą reklamację w celu uzupełnienia braków reklamacji.
14.3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni i w tym terminie ORLEN ustosunkuje się do żądania Uczestnika Zarejestrowanego.
14.4. Jeżeli Prezent ma wadę, Uczestnik Zarejestrowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent albo o odstąpieniu od umowy wymiany Punktów na Prezent, chyba że ORLEN niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika Zarejestrowanego wymieni Prezent wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Prezent był już wymieniony lub naprawiany przez ORLEN albo ORLEN nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Prezentu na wolny od wad lub usunięcia wady.
14.5. Uczestnik Zarejestrowany może zamiast zaproponowanego przez ORLEN usunięcia wady żądać wymiany Prezentu na wolny od wad albo zamiast wymiany Prezentu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Prezentu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ORLEN. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Prezentu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika Zarejestrowanego inny sposób zaspokojenia.
14.6. Obniżona liczba Punktów wymienionych na Prezent powinna pozostawać w takiej proporcji do liczby Punktów wynikającej z umowy, w jakiej wartość Prezentu z wadą pozostaje do wartości Prezentu bez wady.
14.7. Jeżeli wada dotyczy Prezentu z dopłatą pieniężną, Uczestnikowi Zarejestrowanemu obok żądania obniżenia liczby Punktów wymienionych na Prezent przysługuje również prawo do żądania odpowiedniego obniżenia dopłaty pieniężnej. Postanowienia określające zasady obniżenia Punktów stosuje się do obniżenia dopłaty pieniężnej.
14.8. Uczestnik Zarejestrowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
14.9. Jeżeli Prezent ma wadę, Uczestnik Zarejestrowany może żądać wymiany Prezentu na wolny od wad albo usunięcia wady. ORLEN jest obowiązany wymienić Prezent wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika Zarejestrowanego. ORLEN może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika Zarejestrowanego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Prezentu wadliwego w sposób wybrany przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
14.10. Uczestnik Zarejestrowany, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt ORLEN dostarczyć Prezent wadliwy na Stację Paliw. Jeżeli ze względu na rodzaj Prezentu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Prezentu na Stację Paliw byłoby nadmiernie utrudnione, Uczestnik Zarejestrowany obowiązany jest udostępnić Prezent ORLEN w miejscu, w którym Prezent się znajduje.
14.11. Jeżeli Prezent wadliwy został zamontowany, Uczestnik Zarejestrowany może żądać od ORLEN demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez ORLEN Uczestnik Zarejestrowany jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo ORLEN. ORLEN może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wartość Prezentu. Uczestnik Zarejestrowany może żądać od ORLEN demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających wartość Prezentu albo może żądać od ORLEN zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości wartości Prezentu.
14.12. ORLEN odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Prezentu Uczestnikowi Zarejestrowanemu.
14.13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Prezentu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 14.12 powyżej.
14.14. W terminach określonych w punkcie 14.13 Uczestnik Zarejestrowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent z powodu wady Prezentu. Jeżeli Uczestnik Zarejestrowany żądał wymiany Prezentu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Prezentu lub usunięcia wady.
14.15. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli ORLEN wadę podstępnie zataił.
14.16. Jeżeli Uczestnik Zarejestrowany zażądał wymiany Prezentu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów, określając liczbę, o którą ma być obniżona, a ORLEN nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
14.17. Prawa konsumenta związane z wadami Prezentów lub Kuponów są szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem cywilnym.

15. Postanowienia końcowe, zmiany Regulaminów itp.


15.1. ORLEN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Katalogu Programu VITAY lub innych Regulaminów VITAY z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:
a) zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu,
Katalogu Programu VITAY lub innych Regulaminów VITAY – w zakresie do tego niezbędnym;
b) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu VITAY i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;
c) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym;
d) wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu VITAY – w zakresie do tego niezbędnym;
e) możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym.
W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany poprzez udostępnienie zmienionych Regulaminów VITAY wraz z odpowiednim ogłoszeniem na Stronie Internetowej, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od ORLEN zmian w krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą w szczególności wskazywały termin zmiany Regulaminu, Katalogu lub innych Regulaminów VITAY, nie krótszy niż 1 miesiąc od daty udostępnienia, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od
ORLEN zmian w krótszym terminie. Zmienione Regulaminy VITAY obowiązują Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie VITAY. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie ma skutki wskazane w pkt 15.3. Jeżeli zmiany w Regulaminach VITAY będą obejmowały wycofanie Prezentu lub Kuponu z Ofert VITAY, to w terminie wskazanym w zmienionych Regulaminach VITAY nadal możliwe będzie składanie przez Uczestnika zamówień na wycofywany Prezent lub Kupon, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia, o którym mowa powyżej.
15.2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w pozostałych Regulaminach VITAY, stosuje się niniejszy Regulamin, chyba że jego zastosowanie do danego odrębnego Regulaminu VITAY zostało wyraźnie wyłączone w takim odrębnym Regulaminie VITAY.
15.3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie VITAY w każdym czasie, składając ORLEN stosowne wypowiedzenie poprzez Stronę Internetową, na Stacjach Paliw lub w siedzibie ORLEN na formularzu, zgodny ze wzorem udostępnionym przez ORLEN). Niezwłocznie po rezygnacji z Programu VITAY, anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji, Karta VITAY Uczestnika zostanie zablokowana, a Konto Internetowe usunięte (jeżeli Uczestnik Zarejestrowany przystąpił do Programu VITAY w trybie Wirtualnej Karty VITAY jest ona również usuwana). ORLEN usunie dane osobowe Uczestnika niezwłocznie po wygaśnięciu wzajemnych roszczeń. ORLEN wskazuje przy tym, że dane osobowe Uczestnika, które zrezygnował z uczestnictwa w Programie VITAY nie będą przetwarzane dla jakichkolwiek innych celów niż ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
15.4. W przypadku istotnego naruszenia przez Uczestnika wskazanych niżej postanowień Regulaminu, ORLEN uprawniony jest do wykluczenia
Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności Kart VITAY oraz obowiązek zwrotu do ORLEN Kart
VITAY, z zastrzeżeniem Wirtualnej Karty VITAY. Uczestnik Zarejestrowany, ma prawo do wymiany Punktów zebranych w sposób zgodny z Regulaminem przed dniem wykluczenia z Programu VITAY, na odpowiednie Prezenty lub Kupony oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory zamówień i Kuponów. Istotnym naruszeniem postanowień Regulaminu w rozumieniu niniejszego Punktu jest naruszenie pkt:
3.1, 5.3, a także potwierdzone okoliczności, o których mowa w pkt 7.15 Regulaminu.
15.5. ORLEN może zakończyć Program VITAY z następujących ważnych przyczyn:
a) uruchomienia przez ORLEN nowego programu lojalnościowego;
b) uruchomienia przez ORLEN nowego programu lojalnościowego we współpracy z innym podmiotem lub zaoferowania klientom
ORLEN uczestnictwa w istniejącym programie lojalnościowym prowadzonym przez podmiot trzeci;
z zachowaniem następujących zasad, o których Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani wraz z informacją o zamknięciu Programu VITAY:
i. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od poinformowania o zakończeniu Programu
VITAY, Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach określonych w obowiązującej w tym czasie Ofercie Podstawowej;
ii. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy od poinformowania o zakończeniu Programu VITAY, Uczestnicy mogą nadal dokonywać wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty i Kupony z Oferty Podstawowej, na zasadach określonych w Katalogu obowiązującym tym okresie zgodnie z Regulaminem;
iii. w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej, jednak nie dłużej niż przez czas zakomunikowany przez ORLEN zgodnie z pkt i) powyżej Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach określonych w obowiązujących w tym czasie Ofertach Dodatkowych;
iv. w okresie zakomunikowanym przez ORLEN, nie krótszym jednak niż Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej, Uczestnicy mogą nadal dokonywać wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty i Kupony z Oferty Dodatkowej, na zasadach i w terminach określonych w materiałach informacyjnych (o których mowa w pkt 9.3 lit. b) Regulaminu) oraz w Regulaminach Ofert Dodatkowych (o ile zostały wydane dla danych Ofert Dodatkowych), przy czym jeżeli Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej jest dłuższy niż okres zakomunikowany przez ORLEN zgodnie z pkt ii) powyżej, Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej ulega skróceniu zgodnie z pkt ii) powyżej, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani przez ORLEN.
15.6. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w szczególności w siedzibie ORLEN, na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej.
15.7. Szczegółowe informacje odnoszące się do Uczestników, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a także osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawarte są w dokumencie „Ważne informacje” załączonym do Katalogu.
15.8. Regulamin obowiązuje od 03.07.2023. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Programu VITAY.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać lub złożyć na Stacji Paliw ORLEN tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
Program VITAY e-mail:
vitay@orlen.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy (niepotrzebne skreślić):

a) wymiany Punktów VITAY bez dopłaty, na następujący Prezent/Kupon : ___________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ b) wymiany Punktów VITAY z dopłatą, na następujący Prezent/Kupon : _____________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) Uczestnictwa w Programie VITAY / rejestracji na Stronie Internetowej .

Data odbioru Prezentu/Kuponu / zawarcia umowy : ________________________________
Imię i nazwisko Uczestnika Zarejestrowanego/osoby odstępującej od umowy:
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
Adres Uczestnika Zarejestrowanego/ osoby odstępującej od umowy:
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Data: __________________________
_______________________________
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  

WZÓR FORMULARZA REZYGNACJI Z PROGRAMU VITAY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać lub złożyć na Stacji Paliw ORLEN w przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w Programie VITAY)

Adresat:
ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
Program VITAY

e-mail: vitay@orlen.pl

Niniejszym (wskazać wybrane – np. stawiając znak „X“ w polu obok wybranej opcji):

A. Rezygnacja z Programu ze skutkiem natychmiastowym rezygnuję z uczestnictwa w Programie VITAY ze skutkiem natychmiastowym


UWAGA: W razie wyboru tej opcji niezwłocznie po rezygnacji anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji, a Karta VITAY Uczestnika zostanie zablokowana a Konto Internetowe usunięte. ORLEN niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione dla celów Programu VITAY.

B. Rezygnacja z Programu ze skutkiem na wskazany dzień rezygnuję z uczestnictwa w Programie ze skutkiem na dzień: ___________ (proszę wpisać datę)

UWAGA: W razie wyboru tej opcji, we wskazanym przez Uczestnika terminie anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do wskazanej powyżej przez Uczestnika daty, Karta VITAY Uczestnika zostanie zablokowana a Konto Internetowe usunięte. ORLEN niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione dla celów Programu VITAY.

C. Inne
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
DANE OSOBY REZYGNUJĄCEJ Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE VITAY
Imię i nazwisk
o osoby rezygnującej z uczestnictwa w Programie VITAY:
__________________________________________________________________________

Nr Karty VITAY: __________________________________________________________________________

Adres osoby rezygnującej z uczestnictwa w Programie VITAY:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Data: ___________________
________________________
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 
link link

link

error
link

{2}